JU Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola Bihać
..:: sa nama krenite u cjeloživotno obrazovanje ::..

Obrazovanje

Škola ima 6 kabineta praktične nastave opremljenih računarima i savremenom ispitnom opremom pomoću koje učenici usvajaju znanja i vještine izrade elektroničkih sklopova kao i ispitivanje istih.
U okviru stručno – teorijske nastave učenici se uvode u primjenu CAD softvera u projektovanju, simulaciji i izradi elektroničkih sklopova kao i upoznajvanju principa rada, eventualnih kvarova i popravaka računarske opreme koju susreću i koriste u svakodnevnom životu.
Kabinet informatike — programiranja sadrži 25 umreženih računara. Učenici stječu znanja, vještina i navike za pravilno i uspješno korištenje modernih klijentskih operativnih sistema Windows i Linux, kao i pravilno i uspješno korištenje modernih serverskih operativnih sistema za razne mrežne zadatke, te projektovanje informacionih sistema. Sem toga učenici stječu potrebna znanja i razvijaju profesionalne sposobnosti u području računarske grafike i web programiranja kao i razvoju sposobnosti korištenja i primjene viših i nižih programskih jezika u mikroračunarskim sistemima.

E-learning sistem učenja na daljinu je jedan od savremenih sistema kojim učenici na jednostavniji i lakši način savladavaju gradivo, te pomoću ovog sistema su stalno u kontaktu sa nastavnim osobljem.
U školi se obrazuju učenici u okviru elektrotehničke struke, i to 19 % učenika za stručna zanimanja III stepena i 81 % učenika za zanimanja IV stepena.
Nastava se izvodi u savremeno opremljenim učionicama i kabinetima. Vodi se stalna briga o opremljenosti kabineta i učionica u skladu sa potrebama nastave.
Škola posjeduje 68 računara, 3 servera kao i ADSL internet konekciju. Svi računari su umreženi u LAN mrežu a Internet konekcija je neograničeno dostupna svim učenicima. Škola je tehnički opremljena sa bežičnom mrežom tako da učenici mogu koristiti i svoje prijenosne računare.

Osim redovne nastave u školi se izvodi i dodatna nastava kao i slobodne aktivnosti u kojima učenici proširuju svoja znanja, umijeća i sposobnosti, a naročito u području informatike i programiranja, matematike, fizike, automatike, sporta, literarnog, dramskog i muzičkog stvaralaštva, ekologije…